<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> <html><head><title> Izmeneniye modeli pri vypadenii bukv kornya v segolatnykh modelyakh - skloneniye </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Unicode"> <link rel="stylesheet" href="mozg.css" type="text/css"> </head> <body> <table class=t cellspacing=0 width=100%> <tr><td><span class=size2><a href="milelvyp.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;2.4.3.1.&nbsp;Izmeneniye modeli pri vypadenii bukv kornya v segolatnykh modelyakh - tipy slov&nbsp;&lt;&lt;&lt;"> ?@54K4CI5<C C@>:C</a></td> <td align=center><span class=size2><a href="dobro.htm">0 >1;>6:C CG51=8:0</a></td> <td align=right><span class=size2><a href="5priz.htm" title="&gt;&gt;&gt;&nbsp;2.4.4.1.&nbsp;Pyat' sluchayev vypadeniya bukv&nbsp;&gt;&gt;&gt;"> A;54CNI5<C C@>:C</a></td></tr></table><br clear=all> <table class=tt cellspacing=0 align=center><tr><th> <span class=zagolnomer>2.4.3.2</span></th><th><span class=zagol> 7<5=5=85 <>45;8 ?@8 2K?045=88 1C:2 :>@=O 2 A53>;0B=KE <>45;OE - A:;>=5=85</span></th></tr></table><br clear=all> <table class=t cellspacing=0 width=100%> <tr><td bgcolor=ffffc0> <span class=size2> <p>> <=>65AB25==>< G8A;5 C A;>2, >?8A0==KE =0 ?@54K4CI5< C@>:5 <nobr><sup><a href="milelvyp.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Izmeneniye modeli pri vypadenii bukv kornya v segolatnykh modelyakh - tipy slov&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[2.4.3.1]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup>,</nobr> 8=>340 2>AAB0=02;8205BAO B>G=> B0:0O 65 ";><0=0O" D>@<0, :0: C A53>;0B=KE <>45;59, A> 2A5<8 3 1C:20<8 :>@=O <nobr><sup><a href="suffix40.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Pravila prisoyedineniya okonchaniy - sluchay 4, mnozhestvennoye chislo&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[1.3.2.7]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup>,</nobr> 0 8=>340 ?@>8AE>4OB 87<5=5=8O, E0@0:B5@=K5 4;O 40==>3> B8?0 :>@=59.  4@C38E D>@<0E 284=> 4@52=55 AB@>5=85 - E>BO 8=>340 8 >=> 284>87<5=O5BAO ?>4 459AB285< 2K?040NI8E 1C:2.</p> <table cellspacing=0 class=b width=100%> <tr><th align=left><span class=size2> 07<br>=>284<br>=>ABL<br>A;>20</th><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr><th colspan=2></th> <th><span class=size40>&#060;</th> </tr><tr valign=top> <th><img src="l.gif"></th> <th><img src="y.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="q.gif"><br><img src="a3.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[:98;]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr><th colspan=2></th> <th><span class=size40>&#060;</th> </tr><tr valign=top> <th><img src="l.gif"></th> <th><img src="v.gif"><br><img src="e3.gif"></th> <th><img src="q.gif"><br><img src="a2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[:2M;]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="l.gif"></th> <th><img src="q.gif"><br><img src="e2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[:-;]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="t.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="q.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[:B]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td></tr> <tr><td colspan=5><span class=size2>!;>2>, C :>B>@>3> <=. G8A;> AB@>8BAO :0: C A53>;0B=KE 8 157 387@K</td></tr> <tr><th align=left><span class=size2>4.<br>G8A;></td><th> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="sh.gif"></th> <th><img src="y.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="f0.gif"><br><img src="a3.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[B98H]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="n9.gif"></th> <th><img src="v.gif"><br><img src="e3.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="a2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[32M=]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="l.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="e2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[F-;]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr> <th colspan=3></th> <th><span class=size40>&#060;</th> <th colspan=4></th> </tr><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>(</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="d.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="e3.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>)&nbsp;</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="d.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[34 3-48]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td></tr> <tr><th align=left><span class=size2>@0D><br>@<0<br><nobr><sup><a href="praforma.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Ponyatiye praformy. Suzheniye drevnego glasnogo&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[1.3.1.5]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup></nobr></th><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="sh.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="f0.gif"><br><img src="e2.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>&nbsp;<img src="arroww.gif">&nbsp;</th> <th><img src="sh.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th><img src="border.gif"></th> <th><img src="y.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th><img src="f0.gif"><br><img src="a3.gif"></th> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="n.gif"></th> <th><img src="o1.gif"></th> <th><img src="g0.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>&nbsp;<img src="arroww.gif">&nbsp;</th> <th><img src="n.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th><img src="border.gif"></th> <th><img src="v.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="a3.gif"></th> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><span class=size2red><sup>1</sup></th> <th><img src="l0_b.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>&nbsp;<img src="arroww.gif">&nbsp;</th> <th><img src="l.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th><img src="border.gif"></th> <th><img src="l.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="i3.gif"></th> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="y.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th><img src="border.gif"></th> <th><img src="d.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="i3.gif"></th> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td></tr> <tr><th align=left><span class=size2>$>@<0 A<br><5AB>8<br><5==K<<br>>:>=G0<br>=85<</th><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="o1.gif"></th> <th><img src="sh.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="f0.gif"><br><img src="e2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[BM9H]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="o1.gif"></th> <th><img src="n.gif"></th> <th><img src="o1.gif"></th> <th><img src="g0.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[3>=]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="o1.gif"></th> <th><img src="l0.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="i3.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[F8;]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="o1.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="d.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="i3.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[3849]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td></tr> <tr><th align=left><span class=size2>!>?@.<br>D>@<0</th><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="sh.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="f0.gif"><br><img src="e2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[B-9H]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="n9.gif"></th> <th><img src="o1.gif"></th> <th><img src="g0.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[3=]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="l.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="e2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[F-;]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><span class=size2red><sup>2</sup></th> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="d.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[34]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td></tr> <tr><th align=left><span class=size2>=.<br>G8A;></th><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="m9.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="sh.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="y.gif"><br><img src="a2.gif"></th> <th><img src="f0.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[B90H<]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="m9.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="n.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="v.gif"><br><img src="a2.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[320=<]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="m9.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="l.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="l.gif"><br><img src="a2.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[F;0;<]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="m9.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="y.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="d.gif"><br><img src="a2.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[3409<]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td></tr> <tr><th align=left><span class=size2>!>?@.<br>D>@<0<br><=.<br>G8A;0</th><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="sh.gif"><br><img src="e2.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="f0.gif"><br><img src="e2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[BM9H-9]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="n.gif"><br><img src="e2.gif"></th> <th><img src="o1.gif"></th> <th><img src="g0.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[3>=-9]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="l.gif"><br><img src="e2.gif"></th> <th><img src="l.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>&nbsp;=&nbsp;-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="l0.gif"><br><img src="e2.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="i3.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[F8;-9 F8;M;-9]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><span class=size2red><sup>3</sup></th> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="y.gif"><br><img src="e2.gif"></th> <th><img src="d.gif"><br><img src="a2.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[3409-9]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td></tr> <tr><td colspan=5><span class=size2>@C3>5 A;>2> - C :>B>@>3> <=. G8A;> AB@>8BAO A 387@>9 8 :0: ?@028;> =0 >A=>25 ?@0D>@<K</td></tr> <tr><th align=left><span class=size2>4.<br>G8A;></th><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="c9.gif"></th> <th><img src="y.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="q.gif"><br><img src="a3.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[:98F]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="kw.gif"></th> <th><img src="v.gif"><br><img src="e3.gif"></th> <th><img src="f0.gif"><br><img src="a2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[B2ME]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="z.gif"></th> <th><img src="ay.gif"><br><img src="e2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[-7]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="b.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[F2]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td></tr> <tr><th align=left><span class=size2>=.<br>G8A;></th><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="m9.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="q.gif"><br><img src="e2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[:M9F<]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="m9.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="k.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="o1.gif"></th> <th><img src="f0.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[B>E<]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="m9.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="z0.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="ay.gif"><br><img src="i3.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[87<]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><img src="m9.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="al.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="b.gif"><br><img src="a2.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[F20<]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td></tr> <tr><th align=left><span class=size2>!>?@.<br>D>@<0<br><=.<br>G8A;0</th><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="e2.gif"></th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="q.gif"><br><img src="e2.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[:M9F-9]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="k.gif"><br><img src="e2.gif"></th> <th><img src="o1.gif"></th> <th><img src="f0.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[B>E-9]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="z0.gif"><br><img src="e2.gif"></th> <th><img src="ay.gif"><br><img src="i3.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[87-9]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td><td> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=right><tr valign=top> <th><span class=size2red><sup>3</sup></th> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="al.gif"><br><img src="e2.gif"></th> <th><img src="b.gif"><br><img src="a2.gif"></th> <th><img src="c.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[F20-9]"></td> </tr></table><hr width=0 size=0 noshade align=left> </td></tr> <tr><th align=left><span class=size2>0:0O<br>387@0<br>A@01><br>B0;0</th> <td colspan=2><span class=size2>A60B85 48DB>=30 ?@8 2 1C:25 :>@=O&nbsp;<span class=size2red><sup>4</sup></span> <nobr><sup><a href="diftong5.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Szhatiye diftonga - 2-ya bukva kornya yud, vav ili alef&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[2.3.1.5]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup></nobr> </td><td><span class=size2>0AA8<8;OF8O >48=0:>2KE 2&nbsp;8&nbsp;3 1C:2 :>@=O <nobr><sup><a href="assim3.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Polnaya assimilyatsiya - raznyye sluchai&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[2.3.2.3]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup></nobr> </td><td><span class=size2>70<5=0 3 1C:2K :>@=O N4 =0 0;5D <nobr><sup><a href="chered.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Cheredovaniye bukv yud, vav i alef - obshchiy printsip&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[2.3.3.2]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup></nobr> </td></tr></table> <p><span class=size2red><sup>1</sup></span> <b>5<=>3> D8;>A>D88.</b> 0 MB>9 AE5<5 284=>, GB> ?>=OB85 ?5@2>@>4=>3> 3;0A=>3>, 22545==>5 =0<8 4;O A;>2 42CE @07=KE B8?>2 <nobr><sup><a href="suffix12.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Kak razlichit' sluchai 1 i 2&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[1.3.2.4]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup></nobr> <nobr><sup><a href="suffix4.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Pravila prisoyedineniya okonchaniy - sluchay 4, yedinstvennoye chislo&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[1.3.2.6]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup>,</nobr> 2 >1>8E A;CG0OE >1>7=0G05B ?@0:B8G5A:8 >4=> 8 B> 65.</p> <p><span class=size2red><sup>2</sup></span> A;8 A;>20@=0O D>@<0 8<55B 20@80=BK A A53>;5< 8 H20 <nobr><sup><a href="milelvyp.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Izmeneniye modeli pri vypadenii bukv kornya v segolatnykh modelyakh - tipy slov&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[2.4.3.1]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup>,</nobr> B> 2 A>?@O65==>9 <>65B 1KBL B>;L:> H20. A;8 2 A;>20@=>9 D>@<5 =5?>;=K9 E>;0<, B> 2 A>?@O65==>9 <>6=> AB028BL ;81> =5?>;=K9 E>;0<, ;81> H20. > 2A5E D>@<0E, 2 :>B>@KE ?5@20O >3;0A>2:0 =5 H20, MB0 >3;0A>2:0 C40@=0.  <>45;8 ":B5;L" ?>4 3>@B0==>9 1C:2>9 H20 70<5=O5BAO =0 E0B0D-:0<0F <nobr><sup><a href="khataf4.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Zamena shva na khataf - shva podvizhnyy&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[2.2.3.4]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup>.</nobr></p> <center> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=center><tr> <th colspan=7></th> <th><span class=size40>&#060;</th> <th colspan=4></th> </tr><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="d.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>&nbsp;<img src="arroww.gif">&nbsp;</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="d.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="e3.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>&nbsp;=&nbsp;</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="d.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="g0.gif"><br><img src="w.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[34 3-48 34]"></td> </tr></table> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=center><tr> <th colspan=4></th> <th><span class=size40>&#060;</th> <th colspan=8></th> <th><span class=size40>&#060;</th> </tr><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="sh.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="o2.gif"></th> <th><img src="q.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>&nbsp;=&nbsp;-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="sh.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="q.gif"><br><img src="w.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>&nbsp;<img src="arroww.gif">&nbsp;</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="sh.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="o2.gif"></th> <th><img src="q.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[:H8 :H :H8]"></td> </tr></table> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=center><tr> <th colspan=4></th> <th><span class=size40>&#060;</th> <th colspan=2></th> <th><span class=size40>&#060;</th> <th colspan=5></th> <th><span class=size40>&#060;</th> </tr><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="b.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="o2.gif"></th> <th><img src="ay.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>&nbsp;=&nbsp;-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="b.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="ay.gif"><br><img src="o4.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>&nbsp;<img src="arroww.gif">&nbsp;</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="b.gif"><br><img src="i3.gif"></th> <th><img src="o2.gif"></th> <th><img src="ay.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[28 >2 28]"></td> </tr></table> </center> <p><span class=size2red><sup>3</sup></span> 0<0F =5 2K?0405B ?5@54 1C:20<8 0;5D 8 N4 A ?>;=K< F5@5 <nobr><sup><a href="neustoy.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Ponyatie neustoychivogo sochetaniya. Nesrabatyvaniye pravil na primere vypadeniya oglasovok&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[1.3.1.2]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup>.</nobr></p> <p><span class=size2red><sup>4</sup></span> <b>B45;L=K9 A;CG09.</b> =0;>38G=K< >1@07><, 8 =57028A8<> >B ?>;>65=8O 2 :>@=5, A68<05BAO 48DB>=3 [09] (?0B0E + N4) 2 :>=F5 A;>20 2 ?>;=>5 F5@5 ([M9]) ?@8 ?5@5E>45 : A>?@O65==>9 D>@<5.</p> <center> <table cellpadding=0 cellspacing=1 align=center><tr valign=top> <th nowrap><span class=size40>-</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="sh.gif"><br><img src="e2.gif"></th> <th nowrap><span class=size40>&nbsp;<img src="arroww.gif">&nbsp;</th> <th><img src="y.gif"></th> <th><img src="sh.gif"><br><img src="a3.gif"></th><td><img border=0 src="zvuk.gif" title="[H9 H-9]"></td> </tr></table> </center> <p><span class=f><img src="magen.gif">&nbsp;&nbsp;<b>5 701;C48B5AL.</b></span> K1>@ <564C >:>=G0=8O<8 <=>65AB25==>3> G8A;0 <nobr>[-8<]</nobr> 8 <nobr>[->B]</nobr> - A;CG09=>ABL, :0: 2A5340 <nobr><sup><a href="prizrod.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;Priznaki roda&nbsp;&lt;&lt;&lt;"><b><span class=ssylka>&#9668;</span>[1.2.1.2]<span class=ssylka>&#9668;</span></b></a></sup>.</nobr> 0A 745AL 8=B5@5ACNB 87<5=5=8O 2 G0AB8 A;>20 4> >:>=G0=8O.</p> </td></tr></table><br clear=all> <table class=t cellspacing=0 width=100%> <tr><td><span class=size2><a href="milelvyp.htm" title="&lt;&lt;&lt;&nbsp;2.4.3.1.&nbsp;Izmeneniye modeli pri vypadenii bukv kornya v segolatnykh modelyakh - tipy slov&nbsp;&lt;&lt;&lt;"> ?@54K4CI5<C C@>:C</a></td> <td align=center><span class=size2><a href="dobro.htm">0 >1;>6:C CG51=8:0</a></td> <td align=right><span class=size2><a href="5priz.htm" title="&gt;&gt;&gt;&nbsp;2.4.4.1.&nbsp;Pyat' sluchayev vypadeniya bukv&nbsp;&gt;&gt;&gt;"> A;54CNI5<C C@>:C</a></td></tr></table> </body></html>